Oferta

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

INTEGRACJA SENSORYCZNA

TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z DYSLEKSJĄ

TERAPIA METODĄ WARNKEGO

TRENING SENSOMOTORYCZNY

TERAPIA RĘKI/
GRAFOMOTORYKA

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

PIERWSZAK NA MEDAL PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

ZABAWY Z ORTOGRAFIĄ

SENSO-ZABAWY  

MUZYKOTERAPIA

SIŁOWNIA UMYSŁU

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

W Logo-Spektrum prowadzona jest profesjonalna terapia logopedyczna i neurologopedyczna zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży.

Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań i odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Pierwsze spotkanie poświęcone jest diagnozie, na podstawie której opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w sposób atrakcyjny dla dziecka. Podczas zajęć wykorzystujemy nowoczesne technologie i sprzęt. Korzystamy z uwielbianych przez dzieci multimedialnych programów do terapii logopedycznej. Dobór metod terapeutycznych odbywa się na podstawie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W ramach terapii prowadzimy m.in. stymulację według metody Castillo-Moralesa, Swietlany Masgutowej, ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej, a także Trening Sensomotoryczny oraz stymulację funkcji słuchowych i wzrokowych Metodą Warnkego.

Tylko systematyczna praca gwarantuje sukces terapeutyczny. Oprócz pracy w gabinecie konieczne są regularne ćwiczenia w domu, dlatego rodzice są partnerami w terapii. Obserwują zajęcia, uczą się określonych technik i ćwiczeń, które następnie stosują na co dzień. Wspólnie pracujemy na sukces dziecka, co znacząco przyspiesza oraz podnosi efektywność terapii.

Pamiętaj! W każdym wieku można rozpocząć terapię logopedyczną. Jednak im wcześniej zgłosisz się na terapię, tym lepsze będą jej efekty. Zbyt późne podjęcie działań terapeutycznych skutkuje wtórnymi dysfunkcjami w rozwoju emocjonalnym, społecznym i intelektualnym dziecka. Zaburzenia mowy zwiększają ryzyko dysleksji i mogą powodować trudności szkolne.

Jeśli nie jesteś pewien, czy mowa Twojego dziecka rozwija się prawidłowo, zgłoś się na konsultację. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy otrzymasz zalecenia do pracy w domu bądź dziecko zostanie zakwalifikowane na zajęcia terapeutyczne.

ZAKRES DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

 • Ocena warunków anatomicznych w obrębie jamy ustnej – wychwytywanie nieprawidłowości uniemożliwiających prawidłową artykulację głosek (np. skrócone wędzidełko podjęzykowe, wady zgryzu, przerośnięte migdały itp.).
 • Wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych u niemowląt ważnych dla późniejszego rozwoju artykulacji.
 • Ocena rozwoju mowy dziecka.
 • Diagnozowanie opóźnionego rozwoju mowy.
 • Diagnozowanie wszelkiego typu wad wymowy (dyslalia) – nieprawidłowa artykulacja głosek.
 • Diagnozowanie zaburzeń mowy u dzieci z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa lub innym zespołem genetycznym.
 • Ocena stanu mowy u pacjentów po przebytych urazach neurologicznych – afazja, dysartria.
 • Badanie ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Ocena sprawności w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej, motoryki małej i dużej – czynności leżących u podstaw umiejętności czytania i pisania (zaburzenie wskazywanych procesów jest przyczyną dysleksji, dysgrafii, dysortografii i innych trudności szkolnych).

ZAKRES USŁUG W RAMACH TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Korekcja wad wymowy
 • Terapia zaburzeń mowy o typie afazji u dzieci
 • Terapia zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
 • Alternatywne metody komunikacji dla dzieci niemówiących
 • Rehabilitacja głosu

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 O METODZIE

Terapia integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Metoda kierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnych i szkolnym. Zalecana jest w przypadku trudności szkolnych, ale z powodzeniem można ją stosować w u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.

Z uwagi na to, że metoda bazuje na stymulowaniu zmysłów, jest ona szczególnie polecana dzieciom, u których stwierdza się nadwrażliwość lub zbyt małą wrażliwość na bodźce zmysłowe (wzrokowe, słuchowe, dotykowe itp.).

Terapia integracji sensorycznej oparta jest na aktywności ruchowej oraz stymulowaniu zmysłów. Terapeuta stosując rozmaite techniki i atrakcyjne zabawy rozwija sprawność ruchową, manualną, koordynację wzrokowo-ruchową u dziecka. Na skutek terapii dzieci osiągają lepsze wyniki szkolne, lepiej czytają i piszą, lepiej mówią, ładniej rysują, opanowują złożone czynności ruchowe np. jazda na rowerze. Ponadto stwierdza się znaczącą poprawę koncentracji uwagi oraz zmiany w zachowaniu dziecka, które wpływają korzystnie na jego funkcjonowanie w szkole.

EFEKTY TERAPII

Terapia integracji sensorycznej daje widoczne efekty w rozwoju ruchowym, poznawczym, językowym, emocjonalnym i społecznym dziecka.

 • poprawa w zakresie koordynacji ruchowej – prawidłowe planowanie ruchów, większa świadomość swojego ciała, lepsza sprawność fizyczna;
 • poprawa w zakresie równowagi, zmniejszenie objawów niepewności grawitacyjnej;
 • łatwiejsze uczenie się złożonych umiejętności ruchowych takich, jak: jazda na rowerze, pływanie, rzucanie i łapanie piłki;
 • lepsza sprawność manualna i precyzja ruchów – dziecko ładniej rysuje i pisze, posługuje się nożyczkami, chętniej wykonuje wskazywane czynności;
 • złagodzenie objawów nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na bodźce zmysłowe;
 • poprawa w zakresie koncentracji uwagi;
 • lepszy odbiór i rozumienie poleceń;
 • rozwój mowy;
 • poprawa w zakresie czytania i pisania;
 • lepsze wyniki szkolne.

DLA KOGO

Metoda przeznaczona dla dzieci z:

 • trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia);
 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym;
 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe;
 • zaburzeniami koordynacji ruchowej;
 • obniżoną sprawnością manualną;
 • opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy;
 • opóźnionym rozwojem psychoruchowym;
 • autyzmem lub Zespołem Aspergera;
 • zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • nadruchliwością;
 • ADHD.

OBJAWY ZABURZEŃ

Zaburzenia integracji sensorycznej najczęściej objawiają się:

 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce (nadmierne poszukiwanie lub unikanie wrażeń zmysłowych np. dotykowych, wzrokowych, słuchowych, zw. ze zmysłem równowagi);
 • obniżonym poziomem koordynacji ruchowej (niezgrabność ruchowa, niska sprawność manualna);
 • niewłaściwym poziomem koncentracji uwagi;
 • opóźnionym rozwojem mowy (mowa niewyraźna, mały zasób słów);
 • nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej (wzmożonym zapotrzebowaniem na ruch lub odwrotnie);
 • trudnościami w zachowaniu (labilność emocjonalna).

OBJAWY DYSFUNKCJI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SĄ OBSERWOWANE, GDY DZIECKO:

 • ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy zadrapanie;
 • nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność, np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki, pływanie;
 • wchodząc/schodząc po schodach częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy;
 • niepewnie stawia nogi;
 • nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany, inne dzieci;
 • jest nadruchliwe, nie może usiedzieć w jednym miejscu;
 • uwielbia ruch, poszukuje go, dąży do niego, stale biega, podskakuje, często zmienia pozycję ciała;
 • podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku itp.;
 • przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na wysokie schody, na drabinkę, usiąść na wysokim stołku;
 • z trudem się koncentruje, a łatwo rozprasza;
 • ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów (preferuje dania papkowate);
 • jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem, z wyciszeniem się;
 • źle toleruje wykonywanie przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych takich, jak: obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp.;
 • wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie;
 • ma problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów;
 • jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża, bywa uparte;
 • w porównaniu do innych dzieci czy wymogów sytuacji porusza się zbyt szybko lub za wolno;
 • niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma przedmioty codziennego użytku, np. nożyczki, sztućce, kredki, itp.;
 • unika dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem;
 • w nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu, by zdobyć orientację w otoczeniu;
 • często myli stronę prawą i lewą, ma słabe wyczucie odległości;
 • nie ma dominacji jednej ręki;
 • ma trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż inne dzieci w jego wieku myli, odwraca znaki graficzne, ma trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy;
 • ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.
 • sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy;
 • gryzie rodziców, szczypie, domaga się silnego przytulania, jest pobudzone emocjonalnie i fizycznie.

Najczęściej spotykanymi dysfunkcjami integracji sensorycznej są: nadwrażliwość (obronność) dotykowa związana z wygórowaną reakcją na bodźce, nadwrażliwość oralna dotycząca okolic buzi, dyspraksja polegająca na trudnościach z zaplanowaniem i wykonaniem czynności ruchowych oraz niepewność grawitacyjna, której cechą charakterystyczną jest lęk przed zmianą pozycji ciała.

TERAPIA PEDAGOGICZNA DLA DZIECI Z DYSLEKSJĄ

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z trudnościami szkolnymi, dysleksją, dysgrafią oraz z tzw. grup ryzyka dysleksji.

Czy wiesz, że już u cztero-, pięcio- i sześciolatków można stwierdzić ryzyko dysleksji?
Czy wiesz, że trudności szkolne na pierwszym etapie kształcenia mogą rzutować na całą karierę szkolną?

Wcześnie podjęte działania minimalizują ryzyko szkolnych niepowodzeń. Nigdy nie jest za wcześnie na podjęcie terapii.

Wiemy, w jaki sposób wspomagać rozwój dziecka, aby dobrze radziło sobie z wymaganiami szkolnymi. Diagnozujemy przyczyny niepowodzeń szkolnych za pomocą wystandaryzowanych testów. Na podstawie wyników diagnozy opracowujemy indywidualny program terapeutyczny.

CELE TERAPII PEDAGOGICZNEJ

 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych odpowiedzialnych za nabywanie umiejętności czytania i pisania (percepcja wzrokowa, słuchowa, pamięć, logiczne myślenie, koordynacja wzrokowo-ruchową, koncentracja uwagi);
 • usuwanie lub minimalizowanie deficytów rozwojowych będących bezpośrednią przyczyną niepowodzeń szkolnych;
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych oraz rozwijanie poszczególnych sprawności (czytanie, pisanie, liczenie) dających szansę na osiąganie sukcesów edukacyjnych;
 • przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec nauki, wzbudzanie motywacji do obowiązków szkolnych i satysfakcji z efektów własnej pracy;
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

JAK DZIAŁAMY

Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań. Dziecko uczy się poprzez zabawę. Podczas zajęć prowadzimy Trening sensomotoryczny oraz stymulację funkcji wzrokowych i słuchowych Metodą Warnkego.  Korzystamy z bardzo atrakcyjnych dla dziecka programów multimedialnych. Połączenie tradycyjnych i nowoczesnych metod daje bardzo dobre efekty. Stosowane ćwiczenia działają na przyczyny trudności, a nie na objawy, dzięki czemu dziecko w szybkim czasie osiąga sukcesy zauważane w szkole.

EFEKTY TERAPII

 • poprawa w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej;
 • lepsze zapamiętywanie;
 • rozpoznawanie i różnicowanie liter;
 • opanowanie umiejętności czytania i pisania;
 • zwiększenie płynności i tempa czytania;
 • poprawa w zakresie rozumienia czytanego tekstu;
 • mniejsza ilość błędów w pracach pisemnych;
 • bogatszy zasób słownictwa;
 • lepsze rozumienie poleceń;
 • poprawa sprawności grafomotorycznych – ładniejsze pismo, szybsze tempo pisania
 • poprawa koncentracji uwagi;
 • lepsze wyniki szkolne;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości;
 • wzrost motywacji do nauki.

TERAPIA METODĄ WARNKEGO

O METODZIE

 

Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna kierowana do dzieci z trudnościami w uczeniu, dysleksją oraz zaburzeniami mowy. Od wielu lat jest wykorzystywana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, natomiast od 2010 roku również w Polsce. Wyróżnia ją to, że skupia się na przyczynach trudności, a nie na objawach. Podczas indywidualnych zajęć dziecko pracuje na specjalistycznym sprzęcie trenując funkcje odpowiedzialne za czytanie, pisanie, słuchanie, koncentrację uwagi itp.

Fred Warnke, twórca metody, odkrył, że u osób z dysleksją zaburzone jest automatyczne rejestrowanie i przetwarzanie bodźców wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Zakłócenia te zachodzą na poziomie centralnego układu nerwowego i prowadzą do problemów z prawidłowym powtarzaniem i zapamiętywaniem słów, różnicowaniem i wyodrębnianiem głosek w słowach, poprawnym pisaniem oraz płynnym czytaniem.

TRENING ZA POMOCĄ BRAIN-BOY-UNIVERSAL

W przypadku zaburzeń procesów automatyzacji tradycyjne metody stosowane w szkole podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub wyrównawczych nie przynoszą spodziewanych efektów. W terapii Warnkego trening prowadzony jest za pomocą specjalistycznego urządzenia Brain-Boy-Universal. Dziecko grając w gry o odpowiednim poziomie trudności trenuje osiem podstawowych funkcji wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Ćwicząc poszczególne funkcje na poziomie bazowym uzyskuje poprawę w zakresie umiejętności czytania i pisania. Zostało to potwierdzone licznymi badaniami weryfikującymi skuteczność metody.

Niezależnie od tego, czy dziecko posiada opinię o dysleksji czy też nie, warto aby już przy pierwszych oznakach trudności wzięło udział w terapii. Im wcześniej zostanie ona podjęta, tym większa będzie jej skuteczność – zwłaszcza w przypadkach, w których tradycyjne formy walki z trudnościami szkolnymi zawodzą.

Metoda Warnkego wspomaga również terapię logopedyczną. Jest wykorzystywana podczas specjalistycznych zajęć dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, a także jako uzupełnienie treningu sensomotorycznego.

DLA KOGO

Metoda Warnkego dedykowana jest dzieciom, u których obserwuje się poniższe objawy:

 • zaburzenia mowy;
 • trudności z rozumieniem pojedynczych słów lub poleceń;
 • problemy z opanowaniem umiejętności czytania i pisania;
 • liczne błędy podczas czytania i pisania: opuszczanie, zamiany lub gubienie liter, przekręcanie i/lub opuszczanie wyrazów, trudności z rozumieniem przeczytanego tekstu;
 • zaburzenia koncentracji uwagi;
 • trudności z odbiorem bodźców słuchowych (np. poleceń słownych) w warunkach zakłócających (szum w klasie, hałas);
 • dysleksja.

EFEKTY TERAPII

 • poprawa umiejętności czytania i pisania;
 • poprawa wyrazistości mowy;
 • poprawa w zakresie koncentracji uwagi;
 • lepsze wyniki szkolne;

TRENING SENSOMOTORYCZNY

Terapia sensomotoryczna jest dedykowana dzieciom, u których obserwuje się opóźnienia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia mowy, trudności z nauką czytania i pisania, dysleksję, dysgrafię, nadruchliwość, trudności w zakresie koncentracji uwagi oraz zaburzenia koordynacji ruchowej i równowagi.

Metoda opiera się na założeniu, że przyczyną problemów rozwojowych lub trudności w uczeniu mogą być przetrwałe, niezintegrowane odruchy pierwotne (wczesnodziecięce).
Regularny trening sensomotoryczny pozwoli zintegrować („wygasić”) odruchy, wyrównać deficyty oraz umożliwi dziecku pokonanie szkolnych trudności. Proste sekwencje ćwiczeń wykonywane kilka minut dziennie dają doskonałe efekty. Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program treningowy w oparciu o specjalistyczną diagnozę.

DLA KOGO

Terapia sensomotoryczna kierowana jest do dzieci, u których obserwuje się:

 • trudności w skupieniu uwagi;
 • wysoką podatność na bodźce rozpraszające;
 • trudności z rozumieniem i zapamiętaniem słownych poleceń;
 • nadruchliwość;
 • nieprawidłową artykulację;
 • trudności w nauce czytania i pisania;
 • obniżoną sprawność manualną;
 • nieprawidłowy chwyt przyborów do pisania;
 • wolne tempo pisania, nieczytelne pismo;
 • mylenie linijek podczas przepisywania lub czytania;
 • nieprawidłową pozycję siedzącą (podpieranie głowy, podwijanie nóg i siadanie na nich, częste zmiany pozycji);
 • problemy z koordynacją ruchową i równowagą;
 • trudności z opanowaniem wielu złożonych czynności ruchowych takich, jak jazda na rowerze, pływanie, łapanie piłki;

chorobę lokomocyjną.

EFEKTY TERAPII

 • poprawa w zakresie czytania i pisania;
 • zwiększenie wyrazistości mowy;
 • lepsza sprawność manualna;
 • ładniejsze pismo;
 • poprawa sprawności ruchowej;
 • lepsza koncentracja uwagi.
 • lepsze wyniki szkolne;

Świetnym uzupełnieniem terapii sensomotorycznej jest stymulacja funkcji słuchowych i wzrokowych Metodą Warnkego

TERAPIA RĘKI/GRAFOMOTORYKA

Indywidualna terapia ręki oraz grupowa Grafomotoryka to atrakcyjne zajęcia dla dzieci mające na celu usprawnianie motoryki małej. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom manualnym oraz zabawom dostarczającym wielu wrażeń dotykowych następuje normalizacja napięcia mięśniowego, zwiększenie precyzji i szybkości ruchów w obrębie dłoni i palców, rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej. W trakcie zajęć dziecko uczy się prawidłowego chwytu przyborów do pisania, doskonali sprawności grafomotoryczne oraz rozwija koncentrację uwagi.

Ręka to wyspecjalizowany narząd. Od jej sprawności zależy nie tylko prawidłowe pisanie, rysowanie czy wykonywanie czynności samoobsługowych. Rozwój sprawności manualnej ma bardzo duży wpływ na rozwój mowy, a zwłaszcza artykulacji. U małych dzieci manipulacje rękami mają wpływ na rozwój intelektualny.

DLA KOGO

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, które:

 • niechętnie wykonują czynności manualne (lepienie, rysowanie, wycinanie);
 • z trudem opanowują czynności samoobsługowe (zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł, ubieranie itp.);
 • nieprawidłowo trzymają kredkę, długopis;
 • mają brzydkie pismo oraz wolne tempo pisania;
 • szybko się męczą podczas rysowania lub pisania, skarżą się na ból ręki;
 • maja trudności z koordynowaniem pracy obu rąk podczas czynności manipulacyjnych;
 • mają objawy nadwrażliwości dotykowej – nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur (piasek, szorstkie materiały, lepiące substancje itp.);
 • wykazują wysokie zapotrzebowanie na stymulację w obrębie dłoni – domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i wyraźnych fakturach;
 • mają wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej;
 • wykazują brak dominacji stronnej (żadna ręka nie jest dominująca);
 • są niepełnosprawne ruchowo i/lub intelektualnie;
 • są niewidome lub niedowidzące (dłonie dla tych dzieci są zmysłem kompensującym uszkodzony analizator wzrokowy);

EFEKTY TERAPII

 • większa sprawność manualna;
 • zwiększenie precyzji i szybkości ruchów w obrębie dłoni i palców;
 • sprawniejsze wykonywanie czynności samoobsługowych takich, jak: sznurowanie butów, zapinanie guzików itp.;
 • prawidłowy chwyt przyborów do pisania i rysowania;
 • zwiększenie tempa pisania;
 • ładniejsze pismo;
 • zwiększenie motywacji do wykonywania czynności manualnych.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening umiejętności społecznych to grupowe zajęcia kierowane do dzieci z zespołem Aspergera, z zaburzeniami zachowania, nieśmiałych oraz wszystkich tych, które doznają niepowodzeń w relacjach z innymi ludźmi.

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego trenera umiejętności społecznych. Podstawową formą pracy jest drama, w której dziecko wchodząc w różne role trenuje zachowania typowe dla rozmaitych sytuacji społecznych. Głównym celem zajęć jest rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych, budowanie pozytywnej samooceny, a w konsekwencji lepsze radzenie sobie w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Po wstępnej rozmowie z rodzicami kierujemy dziecko do odpowiedniej grupy. W zależności od wieku uczestników zajęcia trwają 60 lub 75 minut.

PROGRAM

Program przewiduje naukę takich umiejętności, jak:

 • zawieranie znajomości;
 • inicjowanie rozmowy;
 • pytanie i słuchanie;
 • reagowanie na krytykę;
 • rozpoznawanie komunikatów niewerbalnych (mimika twarzy, gesty, postawa ciała);
 • rozpoznawanie i nazywanie uczuć własnych i innych osób;
 • wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie;
 • komunikowanie swoich potrzeb;
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w grupie.

EFEKTY

Dzięki udziałowi w zajęciach nasi podopieczni czują się pewniej w relacjach z rówieśnikami, lepiej rozumieją sytuacje społeczne oraz zachowania innych ludzi, potrafią komunikować swoje potrzeby, wyrażać swoje zdanie, lepiej rozwiązują konflikty oraz radzą sobie z trudnymi sytuacjami. Nabyte umiejętności społeczne wpływają znacząco na sferę emocjonalną. Dziecko jest spokojniejsze, zyskuje poczucie bezpieczeństwa, staje się bardziej samodzielne i niezależne.

PIERWSZAK NA MEDAL-PRZYGOTOWANIE DO SZKOŁY

Obserwacje wskazują, że wiele dzieci rozpoczynających naukę w szkole nie osiągnęło gotowości szkolnej, czyli takiego rozwoju funkcji słuchowych, wzrokowych i motorycznych, który pozwalałby na bezproblemowe nabywanie umiejętności czytania i pisania.

Poprzez odpowiednie działania możemy skutecznie przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole. Mamy wpływ na rozwój naszego dziecka oraz jego karierę szkolną.

W Logo-Spektrum organizujemy zajęcia dla dzieci 5-6-letnich, których celem jest wypracowanie umiejętności leżących u podłoża czynności czytania i pisania, rozwijanie gotowości szkolnej oraz minimalizowanie ryzyka dysleksji.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o naszą autorską metodę. Już od kilku lat cieszą się bardzo dużym powodzeniem.

JAK DZIAŁAMY

 • Zajęcia prowadzone są w małej grupie.
 • W atmosferze zabawy dzieci trenują umiejętności przydatne w szkole. Prowadzone ćwiczenia mają na celu stymuluję percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także rozwijanie pamięci, koncentracji uwagi oraz sprawności manualnych w tym grafomotorycznych.
 • Jednocześnie wprowadzamy wczesną naukę czytania, która, jak wykazały badania, ma wysoce korzystny wpływ na rozwój intelektualny i językowy dziecka, w tym na kształtowanie prawidłowej artykulacji.
 • W czasie zajęć obserwujemy dzieci, rozwijamy ich mocne strony, ale także wychwytujemy wszelkie nieprawidłowości rozwojowe po to, by w porę na na nie zareagować.

ZABAWY Z ORTOGRAFIĄ

Zabawy z ortografią to grupowe zajęcia dla dzieci z dysleksją i dysortografią, a także dla uczniów, którzy popełniają błędy w pisowni oraz mają problem z przyswajaniem i stosowaniem reguł ortograficznych.

Nauka ortografii może być ciekawa i zabawna – wystarczy zastosować odpowiednie metody. W czasie zajęć w naszym centrum dzieci są aktywne, grają, bawią się, uczą się w ruchu. Wykorzystujemy nowoczesne metody, stale poszukujemy nowych rozwiązań, by wspomóc każde dziecko w opanowaniu prawidłowej pisowni.

JAK DZIAŁAMY

 • Dzieci uczą się poprzez praktyczne działanie.
 • Łączymy naukę z zabawą.
 • Stosujemy mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie reguł ortograficznych: metoda haków, mapy pamięci itp.
 • Uczymy polisensorycznie – angażowanie wszystkich zmysłów sprzyja tworzeniu skojarzeń i zwiększa efektywność uczenia.
 • Prowadzimy ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, dotykowo-kinestetycznych – działamy w ten sposób na przyczyny trudności, a nie tylko na objawy.
 • Dzieci pracują w małej grupie pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego pedagoga.

SENSO-ZABAWY 

Prowadzimy ogólnorozwojowe zajęcia dla niemowląt i małych dzieci.

Zajęcia mają na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez zabawę oraz budowanie więzi pomiędzy dzieckiem a rodzicem.

Zapraszamy dzieci w wieku 1-3. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego pedagoga, specjalistę od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W zajęciach młodszej grupy uczestniczą rodzice wraz ze swoimi pociechami. Podczas zajęć wspólnie bawimy się, baraszkujemy, ruszamy, tańczymy, śpiewamy, malujemy, lepimy. To wspólny czas pełen radości i zabawy.

Wykorzystujemy elementy wielu metod wspierających rozwój dziecka: metoda Weroniki Sherborne, metoda Marii Montessori, integracja sensoryczna, muzykoterapia, gimnastyka mózgu Dennisona, pedagogika zabawy, program wspomagający komunikację Knill’ów i wiele innych.

Radosne zabawy angażujące wszystkie zmysły dziecka wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i językowy. Szczególne znaczenie mają ćwiczenia motoryki małej (ręki), która stanowi podstawę rozwoju intelektualnego oraz mowy. Stymulujemy percepcję wzrokową i słuchową. Uczymy współżycia w grupie rówieśniczej, komunikowania się i wyrażania swoich emocji.

Podczas zajęć obserwujemy dzieci, wzmacniamy ich mocne strony, ale też wychwytujemy wszelkie nieprawidłowości rozwojowe po to, by w porę im zaradzić.

MUZYKOTERAPIA

Muzykoterapia to metoda, która, dzięki odpowiednio wyselekcjonowanym utworom muzycznym oraz instrumentom, poprawia funkcjonowanie osób z różnymi problemami natury emocjonalnej, umysłowej i fizycznej.

Podczas zajęć wykorzystujemy wspaniałe właściwości muzyki i jej ogromny wpływ na funkcjonowanie człowieka. Od dawna wiadomo, że muzyka reguluje pracę organizmu, poprawia nastrój, wyzwala emocje, kształtuje osobowość, wpływa na zachowanie oraz stymuluje procesy poznawcze. Muzyka jest niesamowicie uniwersalnym środkiem, który dla wielu z nas jest przyjemny. Rolą muzykoterapeuty zaś jest sprawić, aby ta przyjemność spełniała konkretne terapeutyczne cele.

UWAGA: muzykoterapii nie należy mylić z zajęciami umuzykalniającymi dla dzieci, których zadaniem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych, pamięci, wyobraźni muzycznej czy kształtowanie poczucia rytmu. W muzykoterapii dźwięk, rytm, aktywność ruchowa przy muzyce, używane instrumenty mają wartość terapeutyczną.

EFEKTY TERAPII:

 • regulacja napięcia mięśniowego u osób ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym;
 • odreagowanie napięć psychoruchowych;
 • wyrażenie emocji;
 • zmniejszenie niepokoju, lęku, napięcia;
 • wzrost pewności siebie;
 • poprawa funkcji słuchowych, pamięci, koncentracji uwagi;
 • lepsza koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa;
 • większa sprawność w zakresie motoryki małej i dużej.

DLA KOGO:

Szczególnie zapraszamy dzieci:

 • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
 • z nadpobudliwością psychoruchową;
 • nieśmiałe, lękowe, wycofane;
 • z problemami z koncentracją uwagi;
 • z obniżoną sprawnością motoryczną;
 • zaburzeniami mowy;
 • z trudnościami rozwojowymi;

SIŁOWNIA UMYSŁU

Siłownia umysłu to zajęcia, których celem jest stymulowanie rozwoju intelektualnego dzieci. Podczas zajęć główkujemy, eksplorujemy, wnioskujemy,  analizujemy 🙂 Gramy w niezliczoną ilość gier, w których rozwijamy pamięć, logiczne myślenie, umiejętność czytania i pisania oraz liczenia. Ważnym elementem zajęć jest poznawanie mnemotechnik, czyli sposobów na szybkie zapamiętywanie. Uczymy dzieci, jak się uczyć, dzięki czemu lepiej radzą sobie w szkole. Wszelkie aktywności odbywają się w formie gier i zabaw, dzięki czemu dzieci nie mają poczucia treningu.  

Zajęcia kierowane są do uczniów klas I-III

KORZYŚCI

 • pełny i bardziej harmonijny rozwój mózgu;
 • lepsza pamięć i koncentracja uwagi;
 • rozwój zdolności językowych;
 • rozwój logicznego myślenia;
 • poprawa wyników w szkole;
 • rozwój umiejętności pracy w zespole.